Pompy Ciepła - Dofinansowanie

Dane dotyczące kosztów inwestycyjnych związanych z wykona­niem odwiertu zależą od wielu czynników, które projektant musi wziąć pod uwagę w miarę możliwości już w początkowej fazie re­alizacji projektu. Istotnym czynnikiem jest przy tym „wydajność” gruntu, którą określa przewodność cieplna skał oraz temperatura gruntu w danej lokalizacji. Możliwe są przy tym duże wahania re­gionalne. Dlatego też znajomość geologii podłoża gruntowego jest jednym z istotnych warunków umożliwiających optymalizację kosztów, tzn. ustalenie wymaganej głębokości odwiertu.

Na podstawie danych wiertniczych dostępnych w archiwach krajowych urzędów geologicznych oraz map i profili geologicz­nych można wyciągnąć wnioski dotyczące spodziewanego ukła­du warstw geologicznych. Dane te należy przenieść do kalkulacji „mocy pobieranej ze źródła geotermalnego”.
Wyspecjalizowane biura projektowe pomogą Państwu obliczyć optymalną głębokość oraz ilość odwiertów.

Koszty eksploatacji zależą w zasadniczej mierze od zużycia energii elek­trycznej przez pompę ciepła (a więc od czasu pracy w trybie rocznym).

Poza energią elektryczną niezbędną do eksploatacji pompy ciepła można przeanalizować kwestie dotyczące amortyzacji systemu oraz dokonać porównań z innymi systemami (olej opałowy, gaz). W tym celu niezbędne jest sporządzenie prognoz dotyczących zmian cen energii, co – jak wynika z doświadczenia – nie jest sprawą prostą.

Przy wzrastających cenach energii pompa ciepła (75% bezpłatnej energii cieplnej pobieranej z otoczenia) umożliwia zmniejszenie stopnia zależności kosztów eksploatacyjnych od zmian cen energii.

Zakumulowane koszty eksploatacyjne

(przy założeniu rocznego wzrostu cen energii 3%)
Przykład kalkulacji rocznych kosztów eksploatacyjnych

  • Dom jednorodzinny o pow. 150 m2 (15.000 kWh/rok tytułem ogrzewania i ciepłej wody, ceny z lipca 2014)
  • Pompa ciepła solanka-­woda      – 2100 PLN/rok
  • Ogrzewanie olejowe             – 8300 PLN/rok
  • Ogrzewanie gazowe              – 4400 PLN/rok