Efektywność pompy ciepła

Efektywność pompy ciepła wyraża się w tak zwanym „współczynniku efektywności SCOP”. Współczynnik ten wynika z ilości energii elekt­rycznej napędzającej pompę, niezbędnej do wytworzenia określonej mocy cieplnej. Typowy współczynnik efektywności dla gruntownych pomp ciepła wynosi 4, tzn. że za pomocą 1 kWh energii elektrycznej zużytej do napędu pompy ciepła przekazane zostaje 4 kWh użytecz­nego ciepła. Czym wyższy jest współczynnik efektywności, tym niższe koszty eksploatacji ponosi użytkownik.

Na współczynnik efektywności wpływ mają różne czynniki. Najważniejszym z nich jest różnica temperatury pomiędzy źródłem (gruntem) a systemem grzewczym. Czym mniejsza jest więc taka różnica temperatury, którą „skompensować” musi pompa ciepła, tym wyższy jest też współczynnik efektywności. Z jednej strony można to osiągnąć, utrzymując temperaturę dolnego źródła na możliwie wysokim poziomie, np. dzięki wykonaniu głębszych od­wiertów lub mniejszemu wychładzaniu podłoża gruntowego. Z dru­giej strony temperatura zasilania po stronie systemu grzewczego powinna być możliwie niska – temperatura zasilania typowa dla płaszczyznowych systemów grzewczych (ogrzewanie podłogowe lub ścienne) wynosi 35°C. Nie oznacza to, że możliwość wykorzys­tywania energii geotermalnej zasadniczo nie istnieje, jeśli nie zostaną spełnione takie warunki brzegowe – oznacza to jedynie, że pompa ciepła będzie pracować mniej efektywnie.

Istotne znaczenie dla efektywności całego systemu ma współdziała­nie wszystkich elementów (uzyskanie dostępu do gruntu, optymalne instalacje wewnętrzne, niewielka różnica temperatur). Wysoką efek­tywność można zatem uzyskać wyłącznie dzięki starannemu, facho­wemu projektowaniu i wykonaniu instalacji.Dwa wieloletnie badawcze programy testowe Instytutu Solarnych Systemów Energetycznych im. Fraunhofera (ISE) we Fryburgu przepro­ wadzone na ok. 200 instalacjach pomp ciepła (obiekty nowo wybudo­wane, jak też i zmodernizowane) pokazały, że w przypadku starannie zaprojektowanych i wykonanych  instalacji możliwe jest uzyskanie współczynników efektywności powyżej 4. Najlepiej wypadają przy tym gruntowe pompy ciepła. Wyniki pomia rów efektywności pracy gruntowych pomp ciepła, pozyskane z badań prowadzonych przez producentów pomp ciepła na terenie Polski potwierdzają również tę prawidłowość.

Współczynnik efektywności

Gruntowe pompy ciepła (energia geo­termalna) uzyskują przeciętnie najwyższe współczynniki efektywności – tzn. zapewniają niższe koszty eksploatacji przy tej samej mocy grzewczej. Fachowy projekt DBM Studnie Głębinowe i Pompy Ciepła zapewnia wysoką efektywność. Dzięki fachowemu projektowi można uzyskać wysoką efektywność i związane  z tym oszczędności w kosztach.

Energia geotermalna

bezpieczna & zaawansowana

Korzystanie z energii geotermalnej do celów ogrzewania i przygo­towywania ciepłej wody użytkowej to technologia rozwijana w Polsce od wielu lat. Wykorzystuje się przy tym naturalny poziom temperatury gruntu, aby za pomocą pompy ciepła podnieść temperaturę do pozio­mu wymaganego w instalacji grzewczej. Do napędu pompy ciepła nie­zbędna jest energia elektryczna, która jednak stanowi zaledwie ułamek przekazywanego ciepła do budynku.